Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
การบริหารจัดการ
โครงสร้างองค์การ
โครงสร้างการบริหาร
อัตรากำลัง
นโยบายและแผน
การประกันคุณภาพ
คณะกรรมการบริหาร
กำหนดการประชุม
รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจำคณะ
กำหนดการประชุม
รายงานการประชุม
บันทึกมติการประชุมฯ
รายงานการประชุมที่สำคัญอื่นๆ
ปฏิทินภารกิจผู้บริหาร
สารสนเทศสำหรับผู้บริหาร
ข้อมูลการลา การกำหนดตำแหน่ง ทางวิชาการ
ผลการประเมินตนเอง
ประเมินตนเองผู้บริหาร
ประเมินตนเองกรรมการประจำคณะ
ผลประเมินผู้บริหาร
ผลประเมินกรรมการประจำคณะ
 
 
 
 
การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560
- แผนปฏิบัติการประจำปี 2560
- ขั้นตอนการดำเนินโครงการ
- ใบสรุปแบบหนังสือขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม : Plan_Form_01_60
- แบบฟอร์มขออนุมัติจัดโครงการกลุ่ม
- แบบฟอร์มขออนุมัติจัดโครงการเดี่ยว
- แบบฟอร์มขออนุมัติจัดกิจกรรม
- แบบฟอร์มรายงานการจัดโครงการ (Excrusive Summary-Project)
 
การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2560
1. แบบเสนอโครงการเดี่ยว แผน 60 สำหรับบุคลากร
2. แบบฟอร์มกิจกรรม แผน 60 สำหรับบุคลากร
3. ฟอร์มเสนอโครงการกลุ่ม แผน 60 สำหรับผู้กำกับยุทธ์
4. หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายงบประมาณในการจัดโครงการประชุมอบรมสัมมนา
5. strategic_plan15 June 16 จากประชาพิจารณ์
6. ปฏิทินทำแผน60
7. สรุปการเสนอโครงการ 60 จาก กก.บริหาร 5 ก.ค. 59
 
แผนยุทธศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ ช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
- แผนยุทธศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ (พ.ศ. 2560-2564)
- แบบแสดงความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์
การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2559
- แผนปฏิบัติการประจำปี 2559
- เอกสารแบบการอนุมัติโครงการ(แบบ Plan_Form_01)
- การจัดทำรายงานโครงการ
     1) แบบรายงานโครงการ
     2) ตัวอย่างรายงานโครงการ
     3) บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2559
- 1 ปฏิทินทำแผน2559
- 2 สัดส่วนงบรายได้เพื่อทำโครงการ ปี2559
- 3 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายงบประมาณในการจัดโครงการประชุมอบรมสัมมนา
- 4 แบบฟอร์มเสนอโครงการปี 2559
การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2558
- แผนปฏิบัติการประจำปี 2558
- เอกสารแบบการอนุมัติโครงการ(แบบ Plan_Form_01)

- การจัดทำรายงานโครงการ
     1) แบบรายงานโครงการ
     2) ตัวอย่างรายงานโครงการ
     3) บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2557
- แผนปฏิบัติการประจำปี 2557
- เอกสารแบบการอนุมัติโครงการ(แบบ Plan_Form_01)
- แบบรายงานโครงการ
 

แผนคณะเภสัชศาสตร์

รายงานประจำปี
- แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)
สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

 
- แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)
มหาวิทยาลัยนเรศวร

 
- แผนยุทธศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 (สิงหาคม 2556)  
- แผนยุทธศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) ฉบับประชาสัมพันธ์ (มิถุนายน 2554) รายงานประจำปี 2554
- แผนยุทธศาสตร์ (2550-2554) รายงานประจำปี 2553
- แผนยุทธศาสตร์ (2550-2554) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2553 รายงานประจำปี 2552
- แผนยุทธศาสตร์15 ปี (2551-2565) รายงานประจำปี 2551
- แผนปฏิบัติการประจำปี 2556 รายงานประจำปี 2550
- แผนปฏิบัติการประจำปี 2555 รายงานประจำปี 2549
- แผนปฏิบัติการประจำปี 2554  
- แผนปฏิบัติการประจำปี 2553  
- แผนปฏิบัติการประจำปี 2552  
- แผนปฏิบัติการประจำปี 2551  
- แผนปฏิบัติการประจำปี 2550  
- แผนปฏิบัติการประจำปี 2549  
   
   
สรุปการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการ
สรุปผลแผนปฏิบัติการประจำปี2559
- การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการครั้งที่ 3/2559
- การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการครั้งที่ 2/2559
- การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการครั้งที่ 1/2559
สรุปผลแผนปฏิบัติการประจำปี2558
- การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการครั้งที่ 3/2558
- การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการครั้งที่ 2/2558
- การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการครั้งที่ 1/2558
สรุปผลแผนปฏิบัติการประจำปี2557
- การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการครั้งที่ 4/2557
- การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการครั้งที่ 3/2557
- การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการครั้งที่ 2/2557
- การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการครั้งที่ 1/2557
สรุปผลแผนปฏิบัติการประจำปี2556
ครั้งที่ 4/2556 แผนภูมิการสรุปผล
ครั้งที่ 3/2556 แผนภูมิการสรุปผล
ครั้งที่ 2/2556 แผนภูมิการสรุปผล
ครั้งที่ 1/2556 แผนภูมิการสรุปผล
สรุปผลแผนปฏิบัติการประจำปี2555
ครั้งที่ 4/2555 แผนภูมิการสรุปผล
ครั้งที่ 3/2555 แผนภูมิการสรุปผล
ครั้งที่ 2/2555 แผนภูมิการสรุปผล
ครั้งที่ 1/2555 แผนภูมิการสรุปผล
สรุปผลแผนปฏิบัติการประจำปี2554
ครั้งที่ 4/2554 แผนภูมิการสรุปผล
ครั้งที่ 3/2554 แผนภูมิการสรุปผล
ครั้งที่ 2/2554 แผนภูมิการสรุปผล
ครั้งที่ 1/2554 แผนภูมิการสรุปผล
สรุปผลแผนปฏิบัติการประจำปี2553
ครั้งที่ 4/2553 แผนภูมิการสรุปผล
ครั้งที่ 3/2553 แผนภูมิการสรุปผล
ครั้งที่ 2/2553 แผนภูมิการสรุปผล
ครั้งที่ 1/2553 แผนภูมิการสรุปผล
ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2553  
   
สรุปผลแผนปฏิบัติการประจำปี2552
ครั้งที่ 4/2552 แผนภูมิการสรุปผล
ครั้งที่ 3/2552 แผนภูมิการสรุปผล
ครั้งที่ 2/2552 แผนภูมิการสรุปผล
ครั้งที่ 1/2552 แผนภูมิการสรุปผล
   
สรุปผลแผนปฏิบัติการประจำปี2551
ครั้งที่ 4/2551 แผนภูมิการสรุปผล
ครั้งที่ 3/2551 แผนภูมิการสรุปผล
ครั้งที่ 2/2551 แผนภูมิการสรุปผล
ครั้งที่ 1/2551 แผนภูมิการสรุปผล
   
สรุปผลแผนปฏิบัติการประจำปี2550
ครั้งที่ 4/2550 แผนภูมิการสรุปผล
ครั้งที่ 3/2550 แผนภูมิการสรุปผล
ครั้งที่ 2/2550 แผนภูมิการสรุปผล
ครั้งที่ 1/2550 แผนภูมิการสรุปผล
   
อัตรากำลัง งบประมาณ
แผนพัฒนาบุคลากร แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
จำนวนบุคลากรปัจจุบัน งบประมาณคณะเภสัชศาสตร์ (2550-2554)
สรุปการวิเคราะห์อัตรากำลังที่ควรมี ค่าใช้จ่ายต่อหัวนิสิตคณะเภสัชศาสตร์
   
FTES (Full Time Equivalence Student) ดาวโหลด์เอกสาร/แบบฟอร์ม
FTES ปีการศึกษา 2555 เอกสารประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2556
FTES ปีการศึกษา 2554 เอกสารประกอบการจัดทำโครงการเข้าแผนปฏิบัติการประจำปี 2555
FTES ปีการศึกษา 2553 - FiscalPlan55 - RatioIncome55 - CalendarFiscalPlan55
FTES ปีการศึกษา 2552 - ExpenseProject55 - ProjectApp55
FTES ปีการศึกษา 2551 แบบเสนอโครงการเพื่อบรรจุในแผนปฏิบัติการประจำปี
FTES ปีการศึกษา 2550 แบบฟอร์มติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปี
FTES ปีการศึกษา 2549 แบบฟอร์มขออนุมัติจัดโครงการ
  แบบประเมินโครงการ
  แบบฟอร์มขออนุมัติโครงการ
   
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง  
กองแผนงาน มหาวิทยาลัยนเรศวร  
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
สำนักนโยบายและแผนอุดมศึกษา(สกอ.)  
สำนักงบประมาณ  
   
   
   
 

 

 
 
ลิงค์ภายในคณะเภสัชฯ
สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
ปฏิทินการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ลิงค์ภายในมหาวิทยาลัย
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยนเรศวร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
e-Registrar
กองบริหารการวิจัย
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
คณะเภสัชศาสตร์ภายในประเทศ
สภาเภสัชกรรม
ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.)
หน่วยงานที่สนับสนุนทุนวิจัย
www.pha.nu.ac.th
© 2010 มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5596-3730, 0-5596-3732 | โทรสาร : 0-5596-3731
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์