Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ ช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
13 มิถุนายน 2559
- (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ (พ.ศ. 2560-2564) - แบบแสดงความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ ...
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะการให้บริบาลทางเภสัชกรรม ตามหลักฐานเชิงประจักษ์...
02 มิถุนายน 2559
สำหรับโรคที่พบบ่อยในชุมชน (ครั้งที่ 2) ระหว่างวันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2559 โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก โทรศัพท์ 0 5524 7800-9 ...
คู่มือหลักสูตรความปลอดภัยของผู้ป่วยขององค์การอนามัยโลก:ฉบับสหวิชาชีพ
11 กุมภาพันธ์ 2559 จำนวนผู้อ่าน 884 คน
คู่มือหลักสูตรความปลอดภัยของผู้ป่วยขององค์การอนามัยโลก:ฉบับสหวิชาชีพ เล่ม 1-5 สามารถดาวน์โหลดไปใช้ได้ โดย พญ.ปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ ...
วิดิทัศน์ถ่ายทอดการประชุมหารือเพื่อเสนอแนวทางมาตรการควบคุมยาและปรับประเภทยาต้านจุลชีพสำหรับมนุษย์
15 มกราคม 2559 จำนวนผู้อ่าน 454 คน
วิดิทัศน์ถ่ายทอดการประชุมหารือเพื่อเสนอแนวทางมาตรการควบคุมยาและปรับประเภทยาต้านจุลชีพสำหรับมนุษย์ (วันที่ 14 มกราคม 2559 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)...
อ่านข่าวทั้งหมด
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอผลงานวิจัยสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
06 กรกฏาคม 2559 จำนวนผู้อ่าน 96 คน
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอผลงานวิจัยสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา...
ประกาศตารางเรียนตารางสอน คณะเภสัชศาสตร์ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559
22 มิถุนายน 2559 จำนวนผู้อ่าน 519 คน
...
ประกาศปฏิทินการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2559
10 มิถุนายน 2559 จำนวนผู้อ่าน 443 คน
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ ประจำเดือนกรกฎาคม และสิงหาคม 2559
10 มิถุนายน 2559 จำนวนผู้อ่าน 205 คน
...
อ่านข่าวทั้งหมด
 
ดูข้อมูลงานบริการการศึกษาเพิ่มเติม
- ยังไม่มีข่าวในหัวข้อนี้ -
ปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด
ลิงค์ภายในคณะเภสัชฯ
สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
ปฏิทินการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ลิงค์ภายในมหาวิทยาลัย
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยนเรศวร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
e-Registrar
กองบริหารการวิจัย
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
คณะเภสัชศาสตร์ภายในประเทศ
สภาเภสัชกรรม
ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.)
หน่วยงานที่สนับสนุนทุนวิจัย
www.pha.nu.ac.th
© 2010 มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5596-3730, 0-5596-3732 | โทรสาร : 0-5596-3731
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์