Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
การบริหารจัดการ
โครงสร้างองค์การ
โครงสร้างการบริหาร
อัตรากำลัง
นโยบายและแผน
การประกันคุณภาพ
คณะกรรมการบริหาร
กำหนดการประชุม
รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจำคณะ
กำหนดการประชุม
รายงานการประชุม
บันทึกมติการประชุมฯ
รายงานการประชุมที่สำคัญอื่นๆ
ปฏิทินภารกิจผู้บริหาร
สารสนเทศสำหรับผู้บริหาร
ข้อมูลการลา การกำหนดตำแหน่ง ทางวิชาการ
ผลการประเมินตนเอง
ประเมินตนเองผู้บริหาร
ประเมินตนเองกรรมการประจำคณะ
ผลประเมินผู้บริหาร
ผลประเมินกรรมการประจำคณะ
 
 
 
 
          ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้พัฒนาคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 โดยมีการพัฒนาตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น ตามประเภทของสถาบันอุดมศึกษา 4 กลุ่มที่ระบุในประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2554 รวมทั้งมีการจัดทำความเชื่อมโยงระหว่างตัวบ่งชี้ของ สกอ. ซึ่งเน้นประเมินปัจจัยนำเข้าและกระบวนการ กับ ตัวบ่งชี้ของ สมศ.ซึ่งประเมินผลผลิต/ผลลัพธ์ ทั้งนี้เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถประเมินตนเองได้ครบทั้งปัจจัยนำเข้า กระบวนการ และผลผลิต/ผลลัพธ์ ในแต่ละปีการศึกษา อย่างเป็นเอกภาพ ลดภาระซ้ำซ้อน

          คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 5/2553 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2553 ได้ให้ความเห็นชอบในหลักการ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2553 โดยให้ สกอ.ในฐานะต้นสังกัด กำกับให้มีการประเมินคุณภาพตนเองของสถาบันอุดมศึกษาที่ครบวงจรทุกปี คือประเมินทั้ง ปัจจัยนำเข้า กระบวนการ และ ผลผลิต/ผลลัพธ์

          ดังนั้นเพื่อให้การประเมินคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาครบวงจร สมตามเจตนารมณ์ของที่ประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษา สกอ. จึงใคร่ขอความร่วมมือให้คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พิจารณาตรวจประเมินผลการประเมินตนเองของสถาบันอุดมศึกษา ทั้งตัวบ่งชี้ที่พัฒนาโดย สกอ. และตัวบ่งชี้ผลผลิต/ผลลัพธ์ ของ สมศ. ตามเกณฑ์ที่สมศ.กำหนด โดยใช้ข้อมูลในรอบหนึ่งปี ทั้งนี้ ผลการประเมินตัวบ่งชี้ผลผลิต/ผลลัพธ์ในครั้งนี้ จะไม่ผูกพันกับผลการประเมินภายนอกจากคณะกรรมการที่ สมศ. แต่งตั้งแต่อย่างใด
 

คณะกรรมการประกันคุณภาพ

เว็บไซต์การประกันคุณภาพการศึกษา หมายเหตุ
- QAD Service ปี 2557 (ระบบฐานข้อมูลสนับสนุนการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพ) การประกันคุณภาพคณะฯ ปี 2557
- QAD Service (ระบบฐานข้อมูลสนับสนุนการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพ) การประกันคุณภาพคณะฯ
- SAR Online การประกันคุณภาพหน่วยงานย่อย
- Che Online System 2551 การประกันคุณภาพคณะฯ
- Che Online System 2552 การประกันคุณภาพคณะฯ
- Che Online System 2553 การประกันคุณภาพคณะฯ
   
 
การประกันคุณภาพระดับคณะฯ
เอกสารประกอบการประกันคุณภาพ หมายเหตุ
- เกณฑ์การประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2550 (สกอ. 2550)  
- คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา(สกอ. 2550)  
- ผู้กำกับ/ผู้จัดทำข้อมูลตัวบ่งชี้ ปีการศึกษา 2550  
- SAR/CAR ปีการศึกษา 2549  
- สรุปSAR/CAR ปีการศึกษา 2550  
- SAR Template (เพื่อการประเมินภายนอกโดย สมศ. (รอบ 2) พ.ศ.2550)  
   
 
การประกันคุณภาพหน่วยงานย่อย
เกณฑ์การประกันคุณภาพและสรุปผล หมายเหตุ
- คู่มือการประกันคุณภาพหน่วยงานย่อย (ระดับภาควิชา)  
- เกณฑ์การประกันคุณภาพภาควิชา ปีการศึกษา 2550 (teaching)  
- เกณฑ์การประกันคุณภาพสำนักงานเลขานุการคณะ (non teaching)  
- สรุปผลการประเมินคุณภาพ หน่วยงานย่อย ปีการศึกษา 2549  
- สรุปผลการประเมินคุณภาพหน่วยย่อย ปีการศึกษา 2550  
 
ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต  
ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต หมายเหตุ
- ข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557 งานติดตามและประเมินผล 2016-03-29  
- ข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2556 งานติดตามและประเมินผล 2016-03-28  
- ข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2555 งานติดตามและประเมินผล 2015-02-09  
- ข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2554 งานติดตามและประเมินผล 2015-02-09  
- ข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2553 งานติดตามและประเมินผล 2012-03-22  
- ข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2552 งานติดตามและประเมินผล 2011-04-18  
- ข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2551 งานติดตามและประเมินผล 2009-07-05  
- ข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2550 งานติดตามและประเมินผล 2009-07-04  
- ข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2549 งานติดตามและประเมินผล 2009-07-03  
- ข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2548 งานติดตามและประเมินผล 2009-07-02  
- ข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2547 งานติดตามและประเมินผล 2009-07-01  
 
 
Common Data Set
ข้อมูลพื้นฐาน
หมายเหตุ
common data set 2550  
common data set 2549  
   
เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
- KPIs (2550-2554)  
- คำรับรองการปฏิบัติราชการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปี พ.ศ. 2550(กพร.)  
- คำรับรองการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปี พ.ศ. 2550(กพร.)  
 
ลิงค์ภายในคณะเภสัชฯ
สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
ปฏิทินการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ลิงค์ภายในมหาวิทยาลัย
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยนเรศวร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
e-Registrar
กองบริหารการวิจัย
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
คณะเภสัชศาสตร์ภายในประเทศ
สภาเภสัชกรรม
ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.)
หน่วยงานที่สนับสนุนทุนวิจัย
www.pha.nu.ac.th
© 2010 มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5596-3730, 0-5596-3732 | โทรสาร : 0-5596-3731
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์