ฐานข้อมูลเครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
Faculty of Pharmaceutical Sciences, Naresuan University
หน้าแรก
ค้นหาเครื่องมือ
ฐานข้อมูลผู้ช่วยวิจัย
ข้อมูลห้อง LAB


Login เข้าสู่ระบบ

แนะนำห้องปฏิบัติการ
         ห้องปฏิบัติการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นหน่วยงานสำคัญด้านการเรียนการสอนและการวิจัย และให้บริการแก่ชุมชน มีห้องปฏิบัติการทางเภสัชเคมีและเภสัชเวท, ห้องปฏิบัติการทางเทคโนโลยีเภสัชกรรม, ห้องปฏิบัติการกลางทางวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง และห้องปฏิบัติการทาง HPLC สนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัยของคณะ นอกจากนี้ปัจจุบันมีหน่วยปฏิบัติการวิจัย (Unit cell) จำนวน 17 หน่วย อาทิเช่น หน่วยปฏิบัติการตรวจสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ หน่วยปฏิบัติการศึกษาคุณสมบัติฟิสิกส์ขั้นพื้นฐาน หน่วยปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีเภสัชกรรม มีระบบบริหารความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ

วิสัยทัศน์
"สนับสนุนการเรียนการสอนด้านปฏิบัติการ การวิจัย ได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง มีความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ"

ติดต่อเรา งานห้องปฏิบัติการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ : 0-5596-3631 โทรสาร : 0-5596-3731

แนะนำบุคลากร
ห้องปฏิบัติการทางเภสัชเคมีและเภสัชเวท ห้องปฏิบัติการทางเทคโนโลยีเภสัชกรรม

นางวิภาดา บุญส่งแท้
ตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์
ห้องทำงาน: สำนักงานเลขานุการคณะฯ
e-mail: suteenan@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์: 0-5596-3631
เบอร์โทรสาร: 0-5596-3731
web : Link to your Profile

นางสาวสกาวรัตน์ ทับทองหลาง
ตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์
ห้องทำงาน: ภ.5202
e-mail: ksakaw@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์: 0-5596-3735
เบอร์โทรสาร: 0-5596-3731

web : Link to your Profile

นายกิตติ ปานมณี
ตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์
ห้องทำงาน: ภ.3204
e-mail: acetone45@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์: 0-5596-3624
เบอร์โทรสาร: 0-5596-3731

web : Link to your Profile

นายปาน สถานทุง
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ห้องทำงาน: ภ.
3204
e-mail: pan-bi@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์: 0-5596-3624
เบอร์โทรสาร: 0-5596-3731 
web : Link to your Profile

 

 

นายสมเกียรติ ใจพันธุ์
ตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์
ห้องทำงาน: ภ.5304
e-mail: mailto:somkietj1@hotmail.co.th
เบอร์โทรศัพท์: 0-5596-3632
เบอร์โทรสาร: 0-5596-3731

web : Link to your Profile

 
แนะนำเครื่องมือวิทยาศาสตร์

เครื่องอัดตอกยาเม็ด ( Hydraulic press)

เครื่องถ่ายภาพเจลเรืองแสงพร้อมโปรแกรมวิเคราะห์ ( Universal Hood II Gel Imager )

เครื่องระเหยแห้งภายใต้สุญญากาศ (Rotary Evaporator)

เครื่องระเหยแห้งภายใต้สุญญากาศ (Rotary Evaporator)

เครื่องชั่ง 2 ตำแหน่ง (Analytical balance)
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เลขที่ 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5596-3730, 0-5596-3732 | โทรสาร : 0-5596-3731