วันรับเข้าระบบ : 12-01-2560
ผู้แจ้ง : รัตนาภรณ์ ฉันทกุล
รายละเอียด : เครื่อง Water Bath เสีย

การดำเนินการ : ตรวจเช็ค(19-10-2559)
สถานะการดำเนินการ : แล้วเสร็จ(05-01-2560)