วันรับเข้าระบบ : 07-08-2558
ผู้แจ้ง : สมเกียรติ ใจพันธุ์
รายละเอียด : เครื่องปรับอากาศไม่เย็น 2 เครื่อง

การดำเนินการ : ตรวจเช็ค(11-05-2558) ซ่อมได้ 1 เครื่อง ซ่อมไม่ได้ 1 เครื่อง
สถานะการดำเนินการ : แล้วเสร็จ (09-08-2559)