วันรับเข้าระบบ : 2-09-2557
ผู้แจ้ง : อ.กรกนก อิงคนินันท์
รายละเอียด : เหล็กตัวล็อคหน้าต่างหัก

การดำเนินการ : ตรวจเช้ค(01-09-2557) อยู๋ระหว่างสั่งของ
สถานะการดำเนินการ : แล้วเสร็จ(09-11-2559)