Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
ประมวลภาพกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนิสิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2559
26 สิงหาคม 2559
ณ ห้องไชยานุภาพ 6 คณะเภสัชศาสตร์ ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.จันทรรัตน์ สิทธิวรนันท์ เป็นประธานในพิธีและกล่าวให้โอวาทแก่นิสิต ก่อนจะไปประกอบอาชีพ หรือศึกษาต่อ และการผูกข้อมืออวยพรจากคณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ ...
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
16 สิงหาคม 2559 จำนวนผู้อ่าน 501 คน
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ...
(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ ช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
13 มิถุนายน 2559
- (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ (พ.ศ. 2560-2564) - แบบแสดงความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ ...
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะการให้บริบาลทางเภสัชกรรม ตามหลักฐานเชิงประจักษ์...
02 มิถุนายน 2559
สำหรับโรคที่พบบ่อยในชุมชน (ครั้งที่ 2) ระหว่างวันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2559 โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก โทรศัพท์ 0 5524 7800-9 ...
อ่านข่าวทั้งหมด
ขอเชิญนิสิตใหม่คณะเภสัชศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมแนะนำการใช้ห้องสมุด
11 สิงหาคม 2559 จำนวนผู้อ่าน 78 คน
ขอเชิญนิสิตใหม่คณะเภสัชศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมแนะนำการใช้ห้องสมุด...
ขอเชิญนิสิตหลักสูตร วท.บ.วิทยาศาตร์เครื่องสำอาง ชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษต่างประเทศ
03 สิงหาคม 2559 จำนวนผู้อ่าน 107 คน
รายละเอียดการรับสมัครนิสิตสหกิจศึกษาต่างประเทศและหลักเกณฑ์การจัดสรรทุนนิสิตสหกิจศึกษาต่างประเทศ ...
ประกาศตารางเรียนตารางสอน คณะเภสัชศาสตร์ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559
22 มิถุนายน 2559 จำนวนผู้อ่าน 831 คน
...
ประกาศปฏิทินการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2559
10 มิถุนายน 2559 จำนวนผู้อ่าน 637 คน
อ่านข่าวทั้งหมด
 
ดูข้อมูลงานบริการการศึกษาเพิ่มเติม
โครงการ KM
ไชยานุภาพ 6
ประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะฯ
ห้องไชยานุภาพ 6
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ
ห้องรับรองคณบดี
ปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด
ลิงค์ภายในคณะเภสัชฯ
สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
ปฏิทินการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ลิงค์ภายในมหาวิทยาลัย
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยนเรศวร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
e-Registrar
กองบริหารการวิจัย
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
คณะเภสัชศาสตร์ภายในประเทศ
สภาเภสัชกรรม
ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.)
หน่วยงานที่สนับสนุนทุนวิจัย
www.pha.nu.ac.th
© 2010 มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5596-3730, 0-5596-3732 | โทรสาร : 0-5596-3731
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์