นักวิชาการเงินและบัญชี ณิชกุล คงชู:
สำนักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์W: 3640
F: 0-5596-3731

nichakulk@hotmail.com
http://eis.pha.nu.ac.th/ph-misp/person/PH_view_person_detail.asp?id=0016


Member of: 01 -- งานการเงินและพัสดุ, 01 -- งานการเงินและพัสดุ, 01 -- งานการเงินและพัสดุ, 01 -- งานการเงินและพัสดุ, 01 -- งานการเงินและพัสดุ, 01 -- งานการเงินและพัสดุ, 01 -- งานการเงินและพัสดุ