นักวิเคราะห์นโยบายและแผน; หัวหน้างานนโยบายและแผน มหัทธนา คลังสมบัติ:
สำนักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์W: 3703
F: 0-5596-3731

mahatthanak@hotmail.com
http://eis.pha.nu.ac.th/ph-misp/person/PH_view_person_detail.asp?id=0320


Member of: 01 -- งานนโนบายและแผน, 01 -- งานนโนบายและแผน, 01 -- งานนโนบายและแผน, 01 -- งานนโนบายและแผน, 01 -- งานนโนบายและแผน, 01 -- งานนโนบายและแผน, 01 -- งานนโนบายและแผน, 01 -- งานนโนบายและแผน