เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สุรินทร์ นิลาพันธ์:
สำนักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์W: 3702
F: 0-5596-3731

surinn@nu.ac.th (www.nu.ac.th )
http://eis.pha.nu.ac.th/ph-misp/person/PH_view_person_detail.asp?id=3673


Member of: 01 -- งานบริการการศึกษา, 01 -- งานบริการการศึกษา, 01 -- งานบริการการศึกษา, 01 -- งานบริการการศึกษา, 01 -- งานบริการการศึกษา, 01 -- งานบริการการศึกษา, 01 -- งานบริการการศึกษา