เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ปฏิบัติงานวิชาการศึกษา) จุฑามาศ คัมภีร์พงษ์:
สำนักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์W: 3601
F: 0-5596-3731

juthamask@nu.ac.th (www.nu.ac.th)
http://eis.pha.nu.ac.th/ph-misp/person/PH_view_person_detail.asp?id=1699


Member of: 01 -- งานบริการการศึกษา, 01 -- งานบริการการศึกษา, 01 -- งานบริการการศึกษา, 01 -- งานบริการการศึกษา, 01 -- งานบริการการศึกษา, 01 -- งานบริการการศึกษา, 01 -- งานบริการการศึกษา