นักวิชาการศึกษา, หัวหน้างานบริการการศึกษา ชัชชญา ชัชชวลิตสกุล:
สำนักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์



W: 3637
F: 0-5596-3731

chatchayac@nu.ac.th (www.nu.ac.th)
http://eis.pha.nu.ac.th/ph-misp/person/PH_view_person_detail.asp?id=3043


Member of: 01 -- งานบริการการศึกษา, 01 -- งานบริการการศึกษา, 01 -- งานบริการการศึกษา, 01 -- งานบริการการศึกษา, 01 -- งานบริการการศึกษา, 01 -- งานบริการการศึกษา, 01 -- งานบริการการศึกษา, 01 -- งานบริการการศึกษา, 01 -- งานบริการการศึกษา, 01 -- งานบริการการศึกษา