อาจารย์ รศ.ดร.ศักดิ์ชัย วิทยาอารีย์กุล:W: 1881
F: 0-5596-3731

sakchai99@yahoo.com
http://eis.pha.nu.ac.th/ph-misp/person/PH_view_person_detail.asp?id=0332


Member of: 02 ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม, 02 ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม, 02 ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม, 02 ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม, 02 ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม, 02 ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม, 02 ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม