อาจารย์ ผศ.ดร.อัษฎางค์ พลนอก :
ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรมW: 1879
F: 0-5596-3731

assadangp@yahoo.com
http://eis.pha.nu.ac.th/ph-misp/person/PH_view_person_detail.asp?id=0774


Member of: 02 ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม, 02 ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม, 02 ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม, 02 ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม, 02 ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม, 02 ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม, 02 ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม, 02 ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม