อาจารย์ รศ.ดร.ศรีสกุล สังข์ทองจีน:
ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรมW: 1885
F: 0-5596-3731

sungts2000@yahoo.com
http://eis.pha.nu.ac.th/ph-misp/person/PH_view_person_detail.asp?id=0657


Member of: 02 ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม, 02 ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม, 02 ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม, 02 ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม, 02 ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม, 02 ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม