อาจารย์ ผศ.ดร.เรืองวิทย์ กิจบรรณเดช:
ภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวทW: 1871, 3717
F: 0-5596-3731

Rkitbunna@gmail.com, Rkitbunna@hotmail.com
Rkitbunna@hotmail.com
http://eis.pha.nu.ac.th/ph-misp/person/PH_view_person_detail.asp?id=0649


Member of: 03 ภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท, 03 ภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท, 03 ภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท, 03 ภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท, 03 ภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท, 03 ภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท, 03 ภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท, 03 ภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท, 03 ภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท