อาจารย์ ดร.สุดาพร วงค์วาร:W: 1863
F: 0 5596 3731

sudaporn.wongwan@yahoo.com
http://eis.pha.nu.ac.th/ph-misp/person/PH_view_person_detail.asp?id=1419


Member of: 03 ภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท, 03 ภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท, 03 ภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท, 03 ภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท, 03 ภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท, 03 ภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท, 03 ภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท