อาจารย์ ผศ.ดร.อัมพวรรณ ศรีวิไล :
ภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวทW: 1858
F: 0-5596-3731

s_ampawan@yahoo.com
http://eis.pha.nu.ac.th/ph-misp/person/PH_view_person_detail.asp?id=0654


Member of: 03 ภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท, 03 ภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท, 03 ภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท, 03 ภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท, 03 ภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท, 03 ภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท, 03 ภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท