อาจารย์ อ.กิ่งกาญจน์ วิจิตร:
ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติW: 3694
F: 0-5596-3731

kiwi_nacl@hotmail.com
http://eis.pha.nu.ac.th/ph-misp/person/PH_view_person_detail.asp?id=3776


Member of: 04 ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ, 04 ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ, 04 ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ, 04 ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ, 04 ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ, 04 ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ, 04 ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ