อาจารย์ อ.โอฬาริก อะสุพล:
ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติW: 0-5521-9844, 0-5596-3694
F: 0-5596-3731

orarix_rx@hotmail.com
http://eis.pha.nu.ac.th/ph-misp/person/PH_view_person_detail.asp?id=3135


Member of: 04 ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ, 04 ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ, 04 ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ, 04 ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ, 04 ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ, 04 ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ, 04 ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ, 04 ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ