อาจารย์,รองคณบดีฝ่ายบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผศ.ดร.ปิยะเมธ ดิลกธรสกุล:
ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติW: 1809,3683
F: 0-5596-3731

piyamethd@gmail.com
http://eis.pha.nu.ac.th/ph-misp/person/PH_view_person_detail.asp?id=2596


Member of: 04 ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ, 04 ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ, 04 ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ, 04 ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ, 04 ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ, 04 ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ, 04 ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ, 04 ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ