อาจารย์ อ.นฤมล บำรุงสวัสดิ์:
ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติW: 1837
F: 0-5596-3731

n.bamrungsawad@gmail.com
http://eis.pha.nu.ac.th/ph-misp/person/PH_view_person_detail.asp?id=0648


Member of: 04 ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ, 04 ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ, 04 ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ, 04 ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ, 04 ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ, 04 ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ, 04 ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ, 04 ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ, 04 ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ