อาจารย์; หัวหน้าภาควิชเภสัชกรรมปฏิบัติ รศ.ดร.พัชราภรณ์ สุดชาฎา:W: 1830
F: 0-5596-3731

patcharaporns2000@yahoo.com
http://eis.pha.nu.ac.th/ph-misp/person/PH_view_person_detail.asp?id=1292


Member of: 04 ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ, 04 ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ, 04 ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ, 04 ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ, 04 ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ, 04 ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ, 04 ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ