อาจารย์ ผศ.ดร.นิลวรรณ อยู่ภักดี:
ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติW: 1840
F: 0-5596-3731

nilawanu@nu.ac.th, nitivadee@hotmail.com (www.nu.ac.th, nitivadee@hotmail.com)
nitivadee@hotmail.com
http://eis.pha.nu.ac.th/ph-misp/person/PH_view_person_detail.asp?id=1285


Member of: 04 ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ, 04 ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ, 04 ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ, 04 ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ, 04 ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ, 04 ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ, 04 ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ