อาจารย์ ผศ.ดร.ธีรพล ทิพย์พยอม:W: 1839
F: 0-5596-3731

teerapond@hotmail.com
http://eis.pha.nu.ac.th/ph-misp/person/PH_view_person_detail.asp?id=0591


Member of: 04 ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ, 04 ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ, 04 ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ, 04 ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ, 04 ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ, 04 ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ