อาจารย์,ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเภสัชศาสตรศึกษา และ นวัตกรรมการศึกษา ผศ.อภิรักษ์ วงศ์รัตนชัย:
ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติW: 1821
F: 0-5596-3731

apirkw@้hotmail.com (www.้hotmail.com)
http://eis.pha.nu.ac.th/ph-misp/person/PH_view_person_detail.asp?id=0344


Member of: 04 ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ, 04 ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ, 04 ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ, 04 ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ, 04 ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ, 04 ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ