เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กชมน อินเกต:
สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติW: 8773
F: 0 5596 3731

kotchamoni@nu.ac.th (www.nu.ac.th)