ผู้ช่วยเภสัชกร ปัถวี บับภาบุญ:
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชนW: 0 5530 2093

pattawee_b@gmail.comMember of: 01 สำนักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์