เภสัชกรประจำร้านยา ภญ.พร้อมพรรณ พิชญ์ภักดีอนันต์:
สำนักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์



W: 0 5530 2093

prompanp@nu.ac.th (www.nu.ac.th)



Member of: 01 สำนักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์