เภสัชกรประจำร้านยา ภญ.โฉมคนางค์ ภูมิสายดร:
สำนักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์W: 0 5530 2093

chomkanangp@nu.ac.th (www.nu.ac.th)Member of: 01 สำนักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์