อาจารย์ ผศ.ดร.ธนศักดิ์ เทียกทอง:
ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติW: 1810
F: 0-5596-3731

thanasak37@hotmail.com
http://eis.pha.nu.ac.th/ph-misp/person/PH_view_person_detail.asp?id=1284


Member of: 04 ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ, 04 ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ, 04 ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ, 04 ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ, 04 ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ, 04 ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ, 04 ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ