เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นิตจญา แป้นเมือง:
สำนักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์W: 8773

nitjaya_nid@hotmail.comMember of: 01 สำนักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์, 01 สำนักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์, 01 สำนักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์