เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ณัฏฐพัชร เศรษกุลวัชร์:
สำนักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์W: 3610

thipphawanp@nu.ac.th (www.nu.ac.th)Member of: 01 -- งานธุรการ, 01 -- งานธุรการ