พนักงานธุรการ พุธิตา วงนที:
สำนักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์W: 3600
F: 0 5596 3731

puthitaw@nu.ac.th (www.nu.ac.th)Member of: 01 สำนักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์, 01 สำนักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์, 01 สำนักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์