อาจารย์ อ.วรวุฒิ เกรียงไกร:
ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรมW: 1880

wg.kriangkrai@gmail.com
http://eis.pha.nu.ac.th/ph-misp/person/PH_view_person_detail.asp?id=4209


Member of: 02 ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม