เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป พรทิพย์ ฤทธิ์มั่น:W: 055-302093

ptip_so@hotmail.com
http://admin.pha.nu.ac.th/paisach/images/c6.png


Member of: 05 สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน, 05 สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน, 05 สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน