นักวิชาการพัสดุ วัลลพ ช้างไผ่:
สำนักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์W: 3615
F: 0 5596 3731

wanlopc@nu.ac.th (www.nu.ac.th)
http://eis.pha.nu.ac.th/ph-misp/person/PH_view_person_detail.asp?id=PH0022


Member of: 01 -- งานการเงินและพัสดุ, 01 -- งานการเงินและพัสดุ, 01 -- งานการเงินและพัสดุ, 01 -- งานการเงินและพัสดุ