อาจารย์ ดร.วิธู เหลืองบุตรนาค:
ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติW: 1832
F: 0 5596 3731

witooluangbudnark@gmail.com
witool@nu.ac.th (www.nu.ac.th)
http://eis.pha.nu.ac.th/ph-misp/person/PH_view_person_detail.asp?id=3502


Member of: 04 ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ, 04 ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ, 04 ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ