เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(งานบริหารความเสี่ยง) ปวีณ เทพอุโมงค์:W: 3707
F: 0-5596-3731

pawint@nu.ac.th (www.nu.ac.th)Member of: 01 -- งานนโนบายและแผน, 01 -- งานนโนบายและแผน, 01 -- งานนโนบายและแผน