เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศรีสัจจา เปาจีน:
สำนักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์W: 3701
F: 0-5596-3731

jane_sr1740@hotmail.com
http://eis.pha.nu.ac.th/ph-misp/person/PH_view_person_detail.asp?id=PH0016


Member of: 01 -- งานกิจการนิสิต และศิษย์เก่าสัมพันธ์, 01 -- งานกิจการนิสิต และศิษย์เก่าสัมพันธ์, 01 -- งานกิจการนิสิต และศิษย์เก่าสัมพันธ์, 01 -- งานกิจการนิสิต และศิษย์เก่าสัมพันธ์, 01 -- งานกิจการนิสิต และศิษย์เก่าสัมพันธ์, 01 -- งานกิจการนิสิต และศิษย์เก่าสัมพันธ์, 01 -- งานกิจการนิสิต และศิษย์เก่าสัมพันธ์