เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป; หัวหน้างานกิจการนิสิต และศิษย์เก่าสัมพันธ์ ธเรศ แก้วบวรรัตน์:
สำนักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์W: 3765
F: 0-5596-3731

tarestk@nu.ac.th (www.nu.ac.th)Member of: 01 -- งานกิจการนิสิต และศิษย์เก่าสัมพันธ์, 01 -- งานกิจการนิสิต และศิษย์เก่าสัมพันธ์, 01 -- งานกิจการนิสิต และศิษย์เก่าสัมพันธ์, 01 -- งานกิจการนิสิต และศิษย์เก่าสัมพันธ์, 01 -- งานกิจการนิสิต และศิษย์เก่าสัมพันธ์, 01 -- งานกิจการนิสิต และศิษย์เก่าสัมพันธ์, 01 -- งานกิจการนิสิต และศิษย์เก่าสัมพันธ์, 01 -- งานกิจการนิสิต และศิษย์เก่าสัมพันธ์, 01 -- งานกิจการนิสิต และศิษย์เก่าสัมพันธ์, 01 -- งานกิจการนิสิต และศิษย์เก่าสัมพันธ์, 01 -- งานกิจการนิสิต และศิษย์เก่าสัมพันธ์, 01 -- งานกิจการนิสิต และศิษย์เก่าสัมพันธ์