เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป บุญเจิด บุญวังแร่:
สำนักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์W: 3708
F: 0-5596-3731

nongmono@hotmail.com
http://eis.pha.nu.ac.th/ph-misp/person/PH_view_person_detail.asp?id=3368


Member of: 01 -- งานอาคารสถานที่ และเทคโนโลยีสารสนเทศ, 01 -- งานอาคารสถานที่ และเทคโนโลยีสารสนเทศ, 01 -- งานอาคารสถานที่ และเทคโนโลยีสารสนเทศ, 01 -- งานอาคารสถานที่ และเทคโนโลยีสารสนเทศ, 01 -- งานอาคารสถานที่ และเทคโนโลยีสารสนเทศ, 01 -- งานอาคารสถานที่ และเทคโนโลยีสารสนเทศ, 01 -- งานอาคารสถานที่ และเทคโนโลยีสารสนเทศ, 01 -- งานอาคารสถานที่ และเทคโนโลยีสารสนเทศ