เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปัทมา ทับทิมทอง:
สำนักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์W: 3647
F: 0-5596-3731

nu_patt@hotmail.com
http://eis.pha.nu.ac.th/ph-misp/person/PH_view_person_detail.asp?id=2640


Member of: 01 -- งานบริการการศึกษา, 01 -- งานบริการการศึกษา, 01 -- งานบริการการศึกษา, 01 -- งานบริการการศึกษา, 01 -- งานบริการการศึกษา, 01 -- งานบริการการศึกษา, 01 -- งานบริการการศึกษา, 01 -- งานบริการการศึกษา, 01 -- งานบริการการศึกษา