นักวิชาการการเงินและบัญชี วิไลกานต์ เขื่อนยัง:
สำนักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์W: 3641
F: 0-5596-3731

wilaikarnk@nu.ac.th (www.nu.ac.th)
http://eis.pha.nu.ac.th/ph-misp/person/PH_view_person_detail.asp?id=PH0008


Member of: 01 -- งานการเงินและพัสดุ, 01 -- งานการเงินและพัสดุ, 01 -- งานการเงินและพัสดุ, 01 -- งานการเงินและพัสดุ, 01 -- งานการเงินและพัสดุ, 01 -- งานการเงินและพัสดุ