เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โชษิตา ต่อทรัพย์:
สำนักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์W: 3614
F: 0-5596-3731

chositat@nu.ac.th (www.nu.ac.th)
http://eis.pha.nu.ac.th/ph-misp/person/PH_view_person_detail.asp?id=3674


Member of: 01 -- งานการเงินและพัสดุ, 01 -- งานการเงินและพัสดุ, 01 -- งานการเงินและพัสดุ, 01 -- งานการเงินและพัสดุ, 01 -- งานการเงินและพัสดุ, 01 -- งานการเงินและพัสดุ