เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป; หัวหน้างานการเงินและพัสดุ ชัญญานุช สุขสบาย:
สำนักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์W: 3613
F: 0-5596-3731

rawiwons@nu.ac.th (www.nu.ac.th)
http://eis.pha.nu.ac.th/ph-misp/person/PH_view_person_detail.asp?id=0638


Member of: 01 -- งานการเงินและพัสดุ, 01 -- งานการเงินและพัสดุ, 01 -- งานการเงินและพัสดุ, 01 -- งานการเงินและพัสดุ, 01 -- งานการเงินและพัสดุ, 01 -- งานการเงินและพัสดุ