นักวิชาการโสตทัศนศึกษา สมบัติ หนูบ้านยาง:
สำนักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์W: 3636
F: 0-5596-3731

sombutn@nu.ac.th (www.nu.ac.th)
http://eis.pha.nu.ac.th/ph-misp/person/PH_view_person_detail.asp?id=3717


Member of: 01 -- งานอาคารสถานที่ และเทคโนโลยีสารสนเทศ, 01 -- งานอาคารสถานที่ และเทคโนโลยีสารสนเทศ, 01 -- งานอาคารสถานที่ และเทคโนโลยีสารสนเทศ, 01 -- งานอาคารสถานที่ และเทคโนโลยีสารสนเทศ, 01 -- งานอาคารสถานที่ และเทคโนโลยีสารสนเทศ, 01 -- งานอาคารสถานที่ และเทคโนโลยีสารสนเทศ