นักวิชาการโสตทัศนศึกษา; หัวหน้างานอาคารสถานที่ และเทคโนโลยีสารสนเทศ พิพัฒน์ สนั่นนาม:
สำนักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์W: 3635
F: 0-5596-3731

pipats11@hotmail.com
http://eis.pha.nu.ac.th/ph-misp/person/PH_view_person_detail.asp?id=0640


Member of: 01 -- งานอาคารสถานที่ และเทคโนโลยีสารสนเทศ, 01 -- งานอาคารสถานที่ และเทคโนโลยีสารสนเทศ, 01 -- งานอาคารสถานที่ และเทคโนโลยีสารสนเทศ, 01 -- งานอาคารสถานที่ และเทคโนโลยีสารสนเทศ, 01 -- งานอาคารสถานที่ และเทคโนโลยีสารสนเทศ, 01 -- งานอาคารสถานที่ และเทคโนโลยีสารสนเทศ, 01 -- งานอาคารสถานที่ และเทคโนโลยีสารสนเทศ, 01 -- งานอาคารสถานที่ และเทคโนโลยีสารสนเทศ, 01 -- งานอาคารสถานที่ และเทคโนโลยีสารสนเทศ