เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นารีรัตน์ พัดเย็นสุข:
สำนักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์W: 3705
F: 0-5596-3731

nareeratp@nu.ac.th (www.nu.ac.th)
http://eis.pha.nu.ac.th/ph-misp/person/PH_view_person_detail.asp?id=PH0007


Member of: 01 -- งานการเงินและพัสดุ, 01 -- งานการเงินและพัสดุ, 01 -- งานการเงินและพัสดุ, 01 -- งานการเงินและพัสดุ, 01 -- งานการเงินและพัสดุ, 01 -- งานการเงินและพัสดุ, 01 -- งานการเงินและพัสดุ